Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

สถานที่ติดต่อ

There are no translations available. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธ...

  • สถานที่ติดต่อ

    Wednesday, 13 July 2011
คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต PDF Print E-mail
There are no translations available.

คำอธิบายรายวิชา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

1.หมวดวิชาบังคับ
ทช. 651 กระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3 หน่วยกิต
BT. 651   Aspects in Biotechnology  
หัวข้อกล่าวถึงบทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจำวัน แนวความคิดและการนำไปใช้ประโยชน์ของเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพดีเอ็นเอ โปรตีน ชีวสารสนเทศ เทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร การแพทย์ สิ่งแวดล้อม ทัศนของสาธารณะและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพ

ทช. 680 ระเบียบวิธีวิจัยและการวางแผนการทดลอง 3 หน่วยกิต
BT. 680   Research Methodology and Experimental Design  
ศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย และการวางแผนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ หัวข้อที่ศึกษาประกอบด้วย การกำหนดปัญหา การตั้งสมมุติฐาน การวางแผนการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การแปลผล และการเขียนรายงานผลการวิจัย

ทช.690 เทคนิคและเครื่องมือวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3 หน่วยกิต
BT. 690   Selected Research Techniques and Instrumentations inBiotechnology  
ศึกษาหลักการและเทคนิคที่ใช้ในงานวิจัยขั้นสูง ในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ วิศวกรรมชีวเคมี เทคโนโลยีการหมัก จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม และพันธุวิศวกรรม รวมถึงการศึกษาทฤษฎีการทำงานและวิธีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ทช. 691 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 1 หน่วยกิต
BT. 691 Seminar in Biotechnology 1  
นักศึกษาเป็นผู้รวบรวมและนำเสนอผลงานที่ทันสมัยและน่าสนใจในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทช. 791 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 1 หน่วยกิต
BT. 791   Seminar in Biotechnology 2  
นักศึกษาเป็นผู้รวบรวมและนำเสนอผลงานที่ทันสมัยและน่าสนใจในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ


2.หมวดวิชาเลือก

2.1 กลุ่มวิชาทางพืช

ทช. 626 ชีวโมเลกุลของพืช 3 หน่วยกิต
BT. 626 Plant Molecular Biology  
ศึกษาโครงสร้างของสารพันธุกรรมและการแสดงออกของยีนในนิวเคลียส คลอโรพลาสต์ และ ไมโตคอนเดรีย ชีวโมเลกุลของพืชที่เกี่ยวกับ การพัฒนาของเมล็ด ความเป็นหมันของดอกตัวผู้ ฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโต การสังเคราะห์แสง การตรึงไนโตรเจน กลไกการตอบสนองและความต้านทานของพืชต่อความเครียดที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต และสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม การทำพันธุวิศวกรรมในพืช รวมทั้งการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน

ทช. 627 ธาตุอาหารพืชและการลำเลียง 3 หน่วยกิต
BT. 627 Plant Mineral Nutrition and Transportation  
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางสรีรวิทยา ชีวเคมี และชีวกายภาพที่มีผลต่อการดูดซับธาตุอาหารของพืช จากดินและสารละลายแร่ธาตุ การเคลื่อนที่ของธาตุอาหารไปยังส่วนต่าง ๆ ของต้นพืช และการนำเอาธาตุอาหารไปใช้ในด้านการเจริญเติบโตและพัฒนาการ รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ตลอดจนเปรียบเทียบการเคลื่อนที่ของธาตุอาหารระหว่างรากกับดิน เมตาบอลิสมของธาตุอาหาร ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางสรีรวิทยา ที่พืชมีผลต่อสิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียดต่าง ๆ

BT. 628 กลไกการทำงานของพืชและการประยุกต์ใช้ 3 หน่วยกิต
BT. 628 Mechanisms of Plant Functions and Applications  
เน้นศึกษาเกี่ยวกับกลไกหน้าที่ต่าง ๆ ในพืช เช่น กลไกในการต้านทานโรค การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของพืชเพื่อปรับตัวให้เข้ากับปัจจัยทางสภาพแวดล้อม รวมทั้งศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ในทางการเกษตรและอื่น ๆ

ทช. 629 การใช้ประโยชน์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3 หน่วยกิต
BT. 629 Utilization of Plant Tissue Cultures  
ศึกษาเกี่ยวกับการนำเซลล์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อผลิตสารขั้นทุติยภูมิเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่


2.2 กลุ่มวิชาทางจุลินทรีย์
ทช. 606 ปฎิสัมพันธ์ระหว่างพืชและจุลินทรีย์ 3 หน่วยกิต
BT. 606 Microbial and Plant Interactions  
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์และพืชในลักษณะต่าง ๆ เช่น ซิมไบโอซิส เป็นต้น ลักษณะความสัมพันธ์จะเน้นทางด้านชีวเคมีและสรีรวิทยาของทั้งจุลินทรีย์และพืชอาศัยร่วมกันไป จะไม่แยกศึกษาชีวเคมีและ สรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลัก เนื้อหาจะครอบคลุมลักษณะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในแง่ของการเจริญเติบโตและการพัฒนาทางกายภาพ ระบบเมตาบอลิสมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นร่วมกัน กลไกของการบุกรุกของจุลินทรีย์เข้าไปอยู่ในพืชอาศัย เพื่อใช้เป็นแหล่งที่อยู่และอาหาร รวมทั้งระบบพันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นยังมีการนำเอาความรู้และทฤษฎีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นมาปรึกษาร่วมกัน

ทช. 607 ไวรัสวิทยา 3 หน่วยกิต
BT. 607 Virology  
ศึกษาชีววิทยาระดับโมเลกุลของไวรัส การก่อโรคและพยาธิสภาพ โรคติดเชื้อไวรัสในคน สัตว์และพืช และการนำเอาเทคโนโลยีชีวภาพที่ทันสมัยมาใช้ในงานไวรัสวิทยาของคน สัตว์และพืช มีการศึกษาดูงานหรือฝึกงานนอกสถานที่

ทช. 608 แบคทีเรียวิทยา 3 หน่วยกิต
BT. 608 Bacteriology  
ศึกษาชีววิทยาระดับโมเลกุลของแบคทีเรีย สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของแบคทีเรีย วิถีทางการติดเชื้อแบคทีเรียในคน สัตว์และพืช และการนำเอาเทคโนโลยีชีวภาพที่ทันสมัยมาใช้ในงานแบคทีเรียวิทยา มีการศึกษาดูงานหรือฝึกงานนอกสถานที่

ทช. 609 ยีสต์และยีสต์เทคโนโลย 3 หน่วยกิต
BT. 609   Yeast and Yeast Technology  

ศึกษาสรีรวิทยาของยีสต์ การจัดหมวดหมู่และการจำแนกชนิด การเก็บรักษาสายพันธุ์ พันธุกรรมและการปรับปรุงสายพันธุ์ ความสำคัญของยีสต์ต่ออุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์จากยีสต์และเทคโนโลยีการผลิต จลนพลศาสตร์เบื้องต้นของการหมัก มีการศึกษานอกสถานที่

ทช. 656 การสลายตัวและการเน่าเสียของวัสดุ 3 หน่วยกิต
BT. 656 Biodegradation and Biodeterioration  
หลักการและกลไกการเน่าเสียของวัสดุต่าง ๆ โดยกระบวนการทางชีวภาพ ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการสลายตัวและเน่าเสีย การย่อยสลายของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ลิกนิน และเซลล์ลูโลส การสลายตัวของยาฆ่าแมลง และสารกำจัดวัชพืช ตลอดจนสารลดแรงตึงผิว และสีสังเคราะห์ ผลดีและผลเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากกระบวนการสลายตัว และเน่าเสียทางชีวภาพ

ทช. 706 พันธุศาสตร์ของยีสต์ 3 หน่วยกิต
BT. 706 Yeast Genetics  
ศึกษาสารพันธุกรรมและโครโมโซมของยีสต์ พันธุกรรมที่ควบคุมการเพิ่มจำนวนของเมตติงไทป์และโฮโมทาลลิซึม การแสดงออกของยีนและการควบคุม การทำแผนที่โครโมโซม การควบคุมโดยยีนหลายยีน ไมโอติกและไมโตติกรีคอมบิเนชัน ลักษณะที่ควบคุมโดยสารพันธุกรรมภายในไซโตพลาสซึม การปรับปรุงพันธุกรรมโดยวิธีทำให้กลายพันธุ์ เมตติงโปรโตพลาสฟิวชัน และพันธุวิศวกรรม

ทช. 707 ไขมันจากจุลินทรีย์ 3 หน่วยกิต
BT. 707 Microbial Lipid  
วิชานี้เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์ไขมันจากจุลินทรี และการนำเอาจุลินทรีย์มาใช้เป็นแหล่งผลิตไขมันอีกแหล่งหนึ่งเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม เนื้อหาของวิชาจะกล่าวถึง ลักษณะและคุณสมบัติทั่ว ๆ ไปของไขมัน การเรียกชื่อ การจัดจำแนกและชนิดของไขมัน ชนิดของจุลินทรีย์ที่ใช้เป็นแหล่งผลิตไขมัน การจัดจำแนกชนิดของจุลินทรีย์ตามชนิดของไขมันที่สร้างขึ้น ออร์กาเนลและโครงสร้างของเซลล์ที่พบไขมัน ชีวเคมีและ ชีววิถีสังเคราะห์ไขมันที่พบในเซลล์ของจุลินทรีย์ โครงสร้างและลักษณะของเอ็นไซม์ต่าง ๆ และยีนที่กำหนดการสร้างเอ็นไซม์ชนิดนั้น ๆ ในชีววิถีสังเคราะห์ไขมัน เทคนิคการเพิ่มคุณภาพ ชนิด และปริมาณของไขมันภายในเซลล์ของจุลินทรีย์ โดยวิธีทางสรีรวิทยาและพันธุวิศวกรรม

2.3 กลุ่มวิชาทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

ทช. 636 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3 หน่วยกิต
BT 636 Bioprocess Engineering  

ศึกษาการคำนวณพื้นฐานทางวิศวกรรม เช่น หน่วย มิติ การคำนวณสมดุลมวลสาร และสมดุลพลังงาน รวมถึงการประยุกต์ใช้สมดุลดังกล่าวในกระบวนการชีวภาพ ศึกษาถึงการไหล การผสม การถ่ายโอนโมเมนตัม การถ่ายโอนความร้อน และการถ่ายโอนมวลรวมทั้งการประยุกต์ใช้ในกระบวนการชีวภาพ ศึกษาการประยุกต์ใช้จลนพลศาสตร์ของกระบวนการหมัก เพื่อมาเชื่อมโยงกับการออกแบบถังปฏิกรณ์ นอกจากนี้จะได้มีการศึกษาถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการแต่ละหน่วยในขั้นตอนการแยก สกัด และทำสารให้บริสุทธิ์ เพื่อที่จะได้นำมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


ทช.637 ถังปฏิกรณ์ชีวเคมีและการออกแบบ 3 หน่วยกิต
BT 637 Biochemical Reactors and Designs  
ศึกษารูปแบบการเลี้ยงเชื้อแบบต่าง ๆ โดยการใช้ถังหมัก การออกแบบถังหมักแบบใช้ใบกวน ศึกษาถังหมักแบบใช้อากาศหมุนเวียน การฆ่าเชื้อ ผลของแรงเฉือนต่อโมเลกุลชีภาพในถังหมัก การออกแบบถังปฏิกรณ์ (องค์ประกอบสำคัญทางด้านวิศวกรรม อาทิเช่น การถ่ายโอนมวล และความร้อน) การกวนในถังปฏิกรณ์ การขยายขนาดของการหมัก อุปกรณ์และการควบคุมการหมัก การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการหมัก การหมักและการศึกษาแบบจำลองปฏิกิริยาการหมัก

ทช.638 การจัดการกระบวนการชีวภาพ 3 หน่วยกิต
BT 638 Bioprocess Management  
ศึกษาภาพรวมของการพัฒนากระบวนการ การจัดการ โครงการวิจัยและการพัฒนา การกำหนดเป้าหมายการผลิต การจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และการนำกระบวนการต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว มาประยุกต์ใช้ในการเร่งความสำเร็จของการพัฒนากระบวนการชีวภาพ โดยใช้กรณีศึกษาประกอบการสอน

ทช. 639 ตัวเร่งชีววิทยาที่ถูกตรึง 3 หน่วยกิต
BT. 639 Immobilized Bio-catalysts  
ศึกษาวิธีและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตรึงเอนไซม์และเซลล์ การนำไปประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม

ทช. 736 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูง 3 หน่วยกิต
BT. 736   Advanced Bioprocess Engineering  
ศึกษาและออกแบบกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพทั้งกระบวนการ ในระดับอุตสาหกรรม โดยจะเน้นที่การเลือกและการออกแบบ กระบวนการแยก สกัด และทำสารชีวภาพให้บริสุทธิ์ ศึกษาเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการ อาทิเช่นการประเมินค่าใช้จ่าย ค่าอุปกรณ์ รวมทั้งการประเมินทั้งโครงการ การเตรียมข้อมูลและการนำเสนอกระบวนการในรูปแบบของแผนผัง รวมทั้งศึกษาเรื่อง ความปลอดภัย และการป้องกันอุบัติภัย มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

ทช.737 การรับรองกระบวนการชีวภาพ 3 หน่วยกิต
BT 737 Bioprocess Validation  
ศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการทำการรับรองคุณภาพของแต่ละขั้นตอน ในแต่ละกระบวนการชีวภาพ ซึ่งเนื้อหาโดยรวมจะครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการทำให้ปลอดเชื้อ จนถึงกระบวนการผลิตสารชีวภาพต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงสารชีวภาพที่มีฤทธิ์ในทางเภสัชกรรม ในระดับอุตสาหกรรม

2.4 กลุ่มวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทช. 616 การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อสัตว์ 3 หน่วยกิต
BT. 616 Animal Cell and Tissue Culture  
ศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อสัตว์ สามารถเตรียมเครื่องมือและน้ำยาสำหรับเพาะเลี้ยงเซลล์ปฐมภูมิ เซลล์ทุติยภูมิ และเซลล์คอนตินิวอัส ของเซลล์สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังและเซลล์สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง มีการศึกษาดูงานหรือฝึกงานนอกสถานที่

ทช. 646 ชีววิทยาของเซลล์ระดับโมเลกุล 3 หน่วยกิต
BT. 646 Molecular and Cell Biology  
เนื้อหาครอบคลุมชีววิทยาของเซลล์ ประกอบด้วยทฤษฎีเซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของออร์กอเนลต่าง ๆ โครงสร้างทางเคมีและชีวเคมีของเซลล์เช่น บทบาทและหน้าที่ของเอ็นไซม์ที่เป็นตัวคะตะไลซ์ ขบวนการเมตาบอริสมต่างๆภายในเซลล์ กลไกการควบคุมและการส่งสัญญาณภายในเซลล์ การใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการศึกษาเซลล์ กลไกต่างๆ ทางชีววิทยาระดับโมเลกุลประกอบด้วยการจำลองดีเอ็นเอ การกลายพันธุ์ การซ่อมแซมดีเอ็นเอ การรวมตัวกันใหม่ของดีเอ็นเอ สารพันธุกรรมที่เคลื่อนที่ได้ การแสดงออกและการควบคุมการแสดงออกของยีนในระดับต่างๆในสิ่งมีชีวิตโปรคาริโอดและยูคาริโอด

ทช. 647 เทคโนโลยีการวิเคราะห์จีโนม 3 หน่วยกิต
BT. 647 Technologies for Genome Analysis  

เทคโนโลยีการวิเคราะห์จีโนมโดยอาศัยความรู้ทางพันธุศาสตร์บริสุทธิ์ เทคนิคทางพันธุศาสตร์โมเลกุล เทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์ เครื่องหมายโมเลกุล การวิเคราะห์ลำดับเบส เนื้อหารวมปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์จีโนม เช่น เครื่องหมายโมเลกุล การวิเคราะห์ลำดับเบส


ทช. 648 ชีวสารสนเทศศาสตร์ 3 หน่วยกิต
BT. 648 Bioinformatics  

เนื้อหาของวิชากล่าวถึงการนำเอาเครื่องและอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปทางพันธุวิศวกรรมมาใช้เป็นเครื่องในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมให้ไปเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ในทางแขนงวิชาชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาจะครอบคลุมถึงระบบปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับกลุ่มคำสั่งต่าง ๆ เช่น กลุ่มคำสั่งการสืบค้นและการจัดการกับข้อมูล กลุ่มคำสั่งการสร้างแก้ไขและเปลี่ยนชนิดของไฟล์ไปเป็น จีซีจี ฟอร์แมท กลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการวิเคราะห์สายดีเอ็นเอ กลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการวิเคราะห์สายเปปไทด์ กลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต นอกจากนั้นแล้วยังเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างแผนที่ของพาหะ การสร้างโครงสร้าง 2 และ 3 มิติของสายเปปไทด์เป็นต้น


ทช. 649 เทคนิคทางชีวโมเลกุล 3 หน่วยกิต
BT. 649 Techniques in Molecular Biology  


เป็นวิชาที่เน้นศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคต่าง ๆ ทางด้านพันธุวิศวกรรมที่นำมาใช้ในการคัดเลือก และวิเคราะห์โครงสร้างของยีน วิเคราะห์การแสดงออกของยีน ในสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ การใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการติดตามและตรวจสอบการแสดงออกของยีน เช่น เทคนิคการสร้างยีนไลบราลี้, เซาวเทรน บลอททิง, นอตเทรน บลอททิง, เวสเทรน บลอททิง เป็นต้น รวมทั้งเทคนิคการฝากถ่ายยีนขั้นสูง ทั้งในโปรคาริโอทและยูคาริโอท


ทช. 666 ชีววิทยาภูมิคุ้มกันระดับเซลล์และโมเลกุล 3 หน่วยกิต
BT. 666 Molecular and Cellular Immunobiology  

ศึกษาระบบภูมิคุ้มกันระดับเซลล์และโมเลกุล ทฤษฎีพื้นฐานและความรู้ทันสมัยด้านเคมีของภูมิคุ้มกัน พันธุศาสตร์ของภูมิคุ้มกัน การเตรียมวัคซีน การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ เช่น การใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน ไกลโคโปรตีน ฮอร์โมนและอื่น ๆ ที่มีปริมาณน้อย ด้วยวิธีที่มีความไวสูง และความจำเพาะสูง โดยใช้สารติดฉลากเอนไซม์ สารรังสีหรือสารเรืองแสง ทั้งนี้ยังรวมทั้งวิธีการควบคุมคุณภาพ นอกจากนั้นยังศีกษาถึงการนำเอาชีววิทยาภูมิคุ้มกันไปใช้ในงานเทคโนโลยีชีวภาพ และมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่


ทช. 676 เทคโนโลยีเปปไทด์และโปรตีน 3 หน่วยกิต
BT. 676 Peptide and Protein Technology  

เทคโนโลยีของการผลิตเอนไซม์ เปปไทด์ฮอร์โมน แอนติบอดี (รวมไปถึงโมโนโคลนอลแอนติบอดี) และโปรตีนที่สำคัญอื่น ๆ ในระดับปฏิบัติการและระดับอุตสาหกรรม การควบคุมการผลิตและขบวนการเก็บเกี่ยวหลังการผลิต การนำไปใช้ประโยชน์ของโปรตีนและเอนไซม์ในด้านการรักษาและการวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ และการนำไปใช้ในการตรวจวัดต่าง ๆ เช่น อีไลซ่า ไบโอเซนเซอร์ และ แอฟฟินิตี้ โครมาโตกราฟฟี้


ทช. 686 ชีวสารบบ 3 หน่วยกิต
BT 686 Systematic biology  

ชีวสาระบบ เป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และความหลากหลายของความสัมพันธุ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างสิ่งมีชีวิต เนื้อหาของวิชาศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของโครงสร้าง การพัฒนาการของวิวัฒนาการในระดับโมเลกุล ความหลากหลาย การกระจาย และความแตกต่างของสิ่งมีชีวิต กระบวนการการเกิด และความคงไว้ของความหลากหลายที่ปรากฏขึ้นของสิ่งมีชีวิต รูปแบบของความเปลี่ยนแปลงทางวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นอย่างถาวรและชั่วคราว และท้ายสุดศึกษาวิธีการวิเคราะห์หาความสัมพันธุ์ในระดับยีนที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มต่างๆของสิ่งมีชีวิตเพื่อปรับปรุงระบบการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิม


ทช. 687 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3 หน่วยกิต
BT. 687   Law and Ethics in Biotechnology  
เป็นการสัมมนาว่าด้วยความรับผิดชอบของตัวบุคคล องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย พัฒนาและการค้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตร นโยบายของภาครัฐ องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อสังคม ทั้งในระดับภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเนื้อหาจะมีกล่าวถึงกรณีศึกษาของการทำยีนบำบัด การโคลนนิ่ง ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพทั้งในทาง สาธารณสุข การเกษตร และการอุตสาหกรรม

ทช. 689 ผลกระทบของสิ่งมีชีวิตตัดต่อพันธุกรรมต่อสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
BT. 689 Impacts of Transgenic Organisms on Environments  
ศึกษาแหล่งที่มาของสิ่งมีชีวิตตัดต่อพันธุกรรมในสิ่งแวดล้อม ผลเสียของสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรมที่มีต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ผลของการถ่ายทอดยีนจากพืชตัดแต่งพันธุกรรมให้แก่พืชพื้นเมืองและวัชพืช ผลการเสี่ยงอื่น ๆ ที่ยังไม่รู้ รวมทั้งบทบาทของสาธารณชนในการเฝ้าระวังและกลไกของภาครัฐในการควบคุมผลที่เกิดจากสิ่ง
มีชีวิตตัดต่อพันธุกรรม

ทช. 696 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 หน่วยกิต
BT. 696 Selected Topics in Biotechnology  
นักศึกษาต้องอ่าน วิเคราะห์ เขียน พูดแสดงความเห็นในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลที่มีความทันสมัย โดยค้นคว้าจากวารสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาจะต้องอ่านการวิจัยเรื่องต่าง ๆ จากวารสารทุกเรื่องที่นำเสนอ และต้องมีส่วนร่วม โดยการเขียนหรือพูดแสดงความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับขบวนการคิดและลงมือปฏิบัติ งานทางเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล รวมถึงการฝึกฝนและพัฒนาทักษะในการนำเสนอผลงานทางเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล

3 วิทยานิพนธ์

ทช 800 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
BT 800   Thesis  
นักศึกษาทำงานวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์