Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

สถานที่ติดต่อ

There are no translations available. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธ...

  • สถานที่ติดต่อ

    Wednesday, 13 July 2011
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546) PDF Print E-mail
There are no translations available.

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546
1. ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Master of Science Program in Biotechnology
2. ชื่อปริญญา
2.1 ชื่อเต็ม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
Master of Science (Biotechnology)
2.2 ชื่อย่อ
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
M.Sc. (Biotechnology)
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 1. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ กำลังมีบทบาทสำคัญอย่างมากในวงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เนื่องจากวิทยาศาสตร์สาขานี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ทั้งการแพทย์ การเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม และตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมุ่งเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
เนื่องจากธรรมชาติของสาขาวิชานี้เป็นการรวมและประยุกต์วิทยาศาสตร์ชีวภาพหลายสาขาเข้าไว้ด้วยกัน ดังนั้นการศึกษาในระดับปริญญาตรีจึงเป็นเพียงการปูพื้นฐานในสาขาวิชาต่าง ๆ แก่นักศึกษา ซึ่งเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ก็จะมีศักยภาพเพียงระดับหนึ่ง ซึ่งยังขาดทักษะและความรู้ระดับสูงในการวิจัย ที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับพัฒนาวิชาการทางเทคโนโลยีชีวภาพขึ้นสู่ระดับการนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาของประเทศ ดังนั้นการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากในการที่จะผลิตกำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนางานทางเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งนับว่าในปัจจุบันนี้สังคมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคยังมีความต้องการบุคลากรในสาขาวิชานี้เป็นจำนวนมาก
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเห็นว่าภาควิชามีความพร้อมและมีจุดเด่นในด้านสถานที่ ที่ใกล้กับสถาบันวิจัยและสถานศึกษาที่มีลักษณะการวิจัยและการเรียนการสอนในสาขาวิชาใกล้เคียงกัน ซึ่งสามารถช่วยเสริมหรือมีความร่วมมือกันเพื่อการพัฒนางานในสาขาวิชานี้ ดังนั้นจึงมีความสำคัญและจำเป็นต้องเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
  • เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความรู้ทางวิชาการ มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนางานในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
  • เพื่อส่งเสริม เพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งสามารถนำองค์ความรู้ใหม่ที่ได้นั้น มาทำให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งที่สุด แล้วจะสามารถทำให้บรรเทาปัญหาเศษฐกิจของประเทศในแง่ที่สัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ในระดับหนึ่ง
  • เพื่อถ่ายทอดความรู้ และผลงานวิจัยให้กับสังคม หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ เกิดการเพิ่มรายได้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

5. กำหนดการเปิดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547

6. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

6.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเคมี) หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้การรับรอง

6.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5 ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.5 คณะกรรมการประจำหลักสูตรอาจพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านเทคโนโลยี ชีวภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีใบรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด

6.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับฯ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7. วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

การคัดเลือกผู้สมัครใช้การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยให้เป็นไปตามระเบียบวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8. ระบบการศึกษา
8.1 การเรียนการสอน

8.1.1 เป็นการศึกษาภาคปกติ ในระบบทวิภาค

8.1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) จะต้องสอบรายวิชาต่าง ๆ ได้ไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วยวิชาบังคับ 11 หน่วยกิต วิชาเลือก 18 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และการสอบประมวลวิชา
8.2 การสอบประมวลวิชา นักศึกษาจะสอบได้ต่อเมื่อได้ศึกษาวิชาบังคับ และวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
8.3 การทำวิทยานิพนธ์

8.3.1 นักศึกษาจะจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้เมื่อศึกษาลักษณะวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และต้องมีหน่วยกิตสะสมจากวิชาบังคับ และวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยได้ค่าระดับเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และจะต้องสอบประมวลวิชาได้ระดับ P แล้ว

8.3.2 การดำเนินการทำและสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตาม "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2541" และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ พ.ศ.2535

8.4 การสอบภาษาต่างประเทศ นักศึกษาจะต้องสอบภาษาต่างประเทศได้ระดับ P ก่อนสอบวิทยานิพนธ์

9. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา นับแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

10. การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาต้องเรียนเต็มเวลา โดยจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิตและไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต

11. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผลการศึกษา

11.1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็น 9 ระดับ มีชื่อและค่าระดับดังต่อไปนี้

ระดับ

A

A-

B+

B

B-

C+

C

D

F

ค่าระดับ

4.00

3.67

3.33

3.00

2.67

2.33

2.00

1

0

11.1.2 การนับหน่วยกิตที่ได้ จะนับรวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาได้ค่าระดับ S หรือระดับไม่ต่ำกว่า C เท่านั้น
11.1.3 การวัดผลวิทยานิพนธ์แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ไม่ได้)
11.1.4 การวัดผลการสอบประมวลวิชาและการสอบภาษาต่างประเทศ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผ่าน) และระดับ N (ไม่ผ่าน)
11.2 การสำเร็จการศึกษา
11.2.1 ศึกษารายวิชาที่กำหนดตามโครงสร้างหลักสูตร โดยต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.0 และปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ครบถ้วน
11.2.2 ได้ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์
11.2.3 ได้ระดับ P ในการสอบประมวลวิชา และในการสอบภาษาต่างประเทศ

12. อาจารย์ผู้ทำการสอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดูรายชื่อในตอนท้ายของหลักสูตร

13. จำนวนนักศึกษา

จำนวนนักศึกษา

ปีการศึกษา

ระดับชั้นปริญญาตรี

2546

2547

2548

2549

2550

นักศึกษาใหม่ (ไม่เกิน: คน)

นักศึกษาเก่า (ไม่เกิน: คน)

15

15

15

15

15

15

15

15

15

รวม

15

30

30

30

30

สำเร็จการศึกษา
-
15
15
15
15

14. สถานที่และอุปกรณ์การสอน
ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้อง

15. ห้องสมุด
นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลจาก CD-ROM และฐานข้อมูล online เอกสาร ตำรา วารสาร และโสตทัศนูปกรณ์ จากห้องสมุดที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีรายการหนังสือ และวารสาร รวมทั้งโสตทัศนูปกรณ์ดังนี้
จำนวนหนังสือภาษาไทย
16,650
ชื่อเรื่อง และภาษาอังกฤษ
14,914
ชื่อเรื่อง
จำนวนวารสารภาษาไทย
249
ชื่อเรื่อง และภาษาอังกฤษ
188
ชื่อเรื่อง

16. งบประมาณ
งบประมาณในการผลิตบัณฑิตต่อปีต่อคนประมาณ 150,000 บาท โดยดำเนินโครงการในรูป โครงการปกติ

17. หลักสูตร

17.1 โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรเป็นหลักสูตรปริญญาโทแผน ก แบบ ก.2 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทบวงมหาวิทยาลัย โดยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพกำหนดให้นักศึกษาเรียนรายวิชาตลอดหลักสูตร จำนวน 29 หน่วยกิต และให้มีการทำวิทยานิพนธ์ซึ่งคิดมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรแล้วนักศึกษาจะต้องมีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วย
หมวดวิชาบังคับของภาควิชาฯ
11 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า
18 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ี
12 หน่วยกิต

17.2 หลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชาในหลักสูตร
รายวิชาซึ่งจะเปิดสอนในภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพใช้อักษร ทช. (BT) และตามด้วยเลข 3 ตัวนำหน้าชื่อวิชา โดยมีความหมายของตัวเลขแต่ละหลักดังนี้คือ

หลักร้อย
6
7
8
หลักหน่วย
0-5
6-9
หลักสิบ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
หมายถึง ระดับชั้นปีของสาขาวิชา
หมายถึง วิชาระดับปริญญาโทขั้นต้น
หมายถึง วิชาระดับปริญญาโทขั้นสูง
หมายถึง วิทยานิพนธ์
หมายถึง วิชาบังคับหรือวิชาเลือก
หมายถึง วิชาบังคับ
หมายถึง วิชาเลือก
หมายถึง หมวดวิชาที่เปิดสอนในภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หมายถึง หมวดวิชาเกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์
หมายถึง หมวดวิชาเกี่ยวข้องกับสัตว์
หมายถึง หมวดวิชาเกี่ยวข้องกับพืช
หมายถึง หมวดวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
หมายถึง หมวดวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและพันธุศาสตร์
หมายถึง หมวดวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หมายถึง หมวดวิชาภูมิคุ้มกันวิทยา
หมายถึง หมวดวิชาเลือก
หมายถึง หมวดวิชาชีวเคมีและเอนไซม์
หมายถึง หมวดวิชาการฝึกงาน สัมมนา และโครงการพิเศษ
17.3 รายวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ
หมวดวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ทช. 651
ทช. 680
ทช. 690
ทช. 691
ทช. 791
กระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ระเบียบวิธีวิจัยและการวางแผนการทดลอง
เทคนิคและเครื่องมือวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-6-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)


หมวดวิชาเลือก
เลือกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิตจากรายวิชาในกลุ่มวิชาใดก็ได้ดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาทางพืช
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ทช. 626
ทช. 627
ทช. 628
ทช. 629
ชีวโมเลกุลของพืช
ธาตุอาหารพืชและการลำเลียง
กลไกการทำงานของพืชและการประยุกต์ใช้
การใช้ประโยชน์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
กลุ่มวิชาทางจุลินทรีย์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ทช. 606
ทช. 607
ทช. 608
ทช. 609
ทช. 656
ทช. 706
ทช. 707
ปฎิสัมพันธ์ระหว่างพืชและจุลินทรีย์
ไวรัสวิทยา
แบคทีเรียวิทยา
ยีสต์และยีสต์เทคโนโลยี
การสลายตัวและการเน่าเสียของวัสดุ
พันธุศาสตร์ของยีสต์
ไขมันจากจุลินทรีย์
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ทช. 636
ทช. 637
ทช. 638
ทช. 639
ทช. 736
ทช. 737
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
ถังปฎิกรณ์ชีวเคมีและการออกแบบ
การจัดการกระบวนการชีวภาพ
ตัวเร่งชีววิทยาที่ถูกตรึง
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูง
การรับรองกระบวนการชีวภาพ
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ทช. 616
ทช. 646
ทช. 647
ทช. 648
ทช. 649
ทช. 666
ทช. 676
ทช. 686
ทช. 687
ทช. 689
ทช. 696
การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อสัตว์
ชีววิทยาของเซลล์ระดับโมเลกุล
เทคโนโลยีการวิเคราะห์จีโนม
ชีวสารสนเทศศาสตร์
เทคนิคทางชีวโมเลกุล
ชีววิทยาภูมิคุ้มกันระดับเซลล์และโมเลกุล
เทคโนโลยีเปปไทด์และโปรตีน
ชีวสารบบ
กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ผลกระทบของสิ่งมีชีวิตตัดต่อพันธุกรรมต่อสิ่งแวดล้อม
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ

3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(1-6-2)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
วิทยานิพนธ์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ทช. 800 วิทยานิพนธ์
12

17.4 แผนการศึกษา
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ทช. 651 กระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3 หน่วยกิต
ทช. 680 ระเบียบวิธีวิจัยและการวางแผนการทดลอง
3 หน่วยกิต
ทช. 690 เทคนิคและเครื่องมือวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3 หน่วยกิต
วิชาเลือก
9 หน่วยกิต
วิชาเลือก      
รวม
6 หน่วยกิต
รวม
12 หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ทช. 691 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
1 หน่วยกิต
ทช. 791 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
1หน่วยกิต
วิชาเลือก
3หน่วยกิต
ทช. 800 วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต
ทช. 800 วิทยานิพนธ์
6หน่วยกิต
 
รวม
10 หน่วยกิต
รวม
7 หน่วยกิต
       

 

18. รายนามคณาจารย์ผู้บรรยายระดับมหาบัณฑิต

รายนามคณาจารย์ผู้บรรยายระดับมหาบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภรณี อุทโยภาศ
อาจารย์ประจำ
รองศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี จาละผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภรณี อุทโยภาศผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมจิต ดำริห์อนันต์
รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย วิริยะยุทธกร


รองศาสตราจารย์ วิภา ตังคนานนท์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธีรา ลิมปิพิชัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ วงศ์วัฒนารัตน์ดร. ชนัญ ผลประไพ
ดร. ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติอาจารย์ ธีรวัฒนา ภาระมาตย์


อาจารย์ รัฐดา จันทร์กลั่น


อาจารย์ อนงค์ วงศ์ศรีรักษา


อาจารย์ ณฐินี สุวรรณสิงห์


อาจารย์ ธีระชัย ธนานันต์

วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
Ph.D. (Horticulture)

วท.บ. (ชีววิทยา)
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม)
Ph.D. (Environmental Science)

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
วท.ม. (ชีวเคมี)
M.App.Sc (Biotechnology)
Ph.D. (Biotechnology)

วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
Ph.D. (Horticulture)

วท.บ.( เทคนิคการแพทย์)
วท.ม. (จุลชีววิทยา)

วท.บ. (จุลชีววิทยา)
วท.ม. (จุลชีววิทยา)

วท.บ. (ชีววิทยา)
วท.ม. (พฤกษศาสตร์)
Ph.D. (Plant Physiological Ecology)

วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
M.Sc. (Agriculture)
Ph.D. (Mycology)

วท.บ. (จุลชีววิทยา)
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม)
M.Sc. (Biochemical Engineering)
Ph. D. (Biochemical Engineering)

B.Sc. (Applied Biochemistry)
M.Sc. (Environmental Science)
Ph. D. (Agricultural Science)

วท.บ. (ชีววิทยา)
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง
วท.ม. (จุลชีววิทยา)

วท.บ. (ชีววิทยา)
วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน)

วท.บ. (จุลชีววิทยา)
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม)

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
วท.ม. (พันธุศาสตร์)
อาจารย์พิเศษภายใน
รองศาสตราจารย์ ดร. บุญหงษ์ จงคิด
รองศาสตราจารย์ ดร. สุทธิชัย สมสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ชคตระการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิ่งแก้ว เจริญพรสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุณี โลกสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรางคณา สมพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมล บุษบา
รองศาสตราจารย์ ดร. อำนาจ วงศ์บัณฑิต
วท.ด. (พืชไร่นา)
Ph.D. (Zoology)
Ph.D. (Agricultural Science)
Ph.D. (Food Microbiology)
Ph.D. (Food Science)
Ph.D. (Food Science)
Ph.D. (Statistics)
LL.M., D.Jur.
อาจารย์พิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร
ดร. สมวงค์ ตระกูลรุ่ง
ดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล
Dr. Donald Mackenzie
ดร. ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกรู
ดร. อัจฉริยา รังษิรุจิ
รองศาสตราจารย์ พญ. จันทพงษ์ วะสี
ศาสตราจารย์ ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนทนา ศิริตันติกร
ศาสตราจารย์ พญ. สุทธิพันธ์ สาระสมบัติ
รองศาสตราจารย์ ภญ. เกลียวพันธ์ เถกิงพล
รองศาสตราจารย์ พันเอกหญิง ดร. ยุพา ผลโภค
วิยะดา เจริญศิริวัฒน์
ดร. เดือนถนอม ถาวรนันท์
ดร.เครือวัลย์ พลจันทร
ดารา เจตนะจิตร
ศาสตราจารย์ ทพ. สถิตย์ สิริสิงห
ดร. ประวัติ อังประภาพรชัย
ดร. จินดารัตน์ พิมพ์สมาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา
รองศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี ลิ่มทอง
Ph.D. (Crop Science)
Ph.D. (Plant Science)
Ph.D. (Crop Science)
D.Agr. (Plant Molecular Biology)
Ph.D. (Microbiology)
Ph.D. (Cell Biology)
Ph.D. (Molecular Systematics and Evolution)
ป. ชั้นสูง (กุมารเวชศาสตร์)
ปร.ด. (จุลชีววิทยา)
Dr.rer.nat. (Microbiology)
พ.บ.
ภ.ม.
Ph.D. (Molecular Cell Biology)
M.Sc. (Pharmaceutical and Quality Control)
Ph.D. (Medical Science)
Ph.D. (Medical Science)
วท.ม. (โรคพืช)
Ph.D. (Microbiology)
Ph.D. (Microbiology)
Ph.D. (Chemical Engineering)
Ph.D. (Control Engineering)
D.Eng (Fermentation Technology)