Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

สถานที่ติดต่อ

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตต.คลองหนึ่ง อ.ค...

  • สถานที่ติดต่อ

    พุธ, 13 กรกฏาคม 2011

ประชาสัมพันธ์


ขอเชิญศิษย์เก่าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพทุกท่าน กรอกแบบสำรวจข้อมูลศิษย์เก่าฯ


ขอเชิญศิษย์เก่าของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่าน กรอกแบบสำรวจข้อมูลศิษย์เก่าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าของภาควิชาฯ  โดยท่านสามารถเริ่มการกรอกแบบสำรวจข้อมูลศิษย์เก่าฯ  ได้ที่นี่

ข่าววิทยาศาสตร์

10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ ประจำปี 2555


10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง ประจำปี 2555 นำเสนอเทคโนโลยีใน 4 สาขาที่กำลังได้รับความสนใจ ได้แก่ แทคโนโลยีด้านสุขภาพ  เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยีวัสดุ  เทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่มา:  http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/8998-10-watch-technology-2012


read more..

แบบสำรวจข้อมูลศิษย์เก่าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 ขอเิชิญศิษย์เก่าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่าน ตอบแบบสอบสำรวจข้อมูลศิษย์เก่า เพื่อจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ


คลิ๊กที่นี่ เพื่อเริ่มกรอกแบบสำรวจข้อมูลศิษย์เก่าฯ

 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง อาจารย์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  ในตำแหน่ง อาจารย์  สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 
ประมวลภาพถ่ายวันซ้อมรับปริิญญาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

ประมวลภาพถ่ายวันซ้อมรับปริญญาของบัณฑิตภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

 

  2     5   20

 

ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 
เทคโนโลยีชีวภาพ คือ อะไร

เทคโนโลยีชีวภาพ คือ เทคโนโลยีซึ่งนำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิต หรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต หรือผลิตผลของสิ่งมีชีวิต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการผลิตหรือกระบวนการ ของสินค้าหรือบริการ เพื่อใช้ประโยชน์เฉพาะอย่างตามที่เราต้องการ โดยสามารถใช้ประโยชน์ทางด้านต่างๆ เช่น ด้านการเกษตร ด้านอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านทางการแพทย์ เป็นต้น