วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 22:59 น.หน้าหลัก > บุคลากร

อาจารย์

รศ.ดร.ประภาศรี เทพรักษา
หัวหน้าสาขาวิชาฯ

รศ.ดร. กิ่งแก้ว เจริญพรสุข


รศ.ดร. วรางคณา สมพงษ์
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รศ.ดร. จารุณี โลกสุวรรณ


ผศ.ดร. บุศราภา ลีละวัฒน์
ผู้อำนวยการโครงการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมอบผศ.ดร. มาโนชย์ ศรีนางแย้มอ.ดร. สิรินดา กุสุมภ์


อ. ดร. ภูมินาถ ชื่นชมรัตน์
รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายการนักศึกษา

อ. ดร. เปี่ยมสุข สุวรรณกูฏ


อ.ดร. อวันวี เพชรคงแก้ว
รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

อ.ดร. สุธีรา วัฒนกุล


ผศ.ดร.สมโภช พจนพิมล


อ. ดร. วิไลลักษณ์ ชัยสิทธิ์


อ.ดร.รชา เทพษร


อ.ดร. กฤติยา เขื่อนเพชร

 

เจ้าหน้าที่

ศิริภัทชรินทร มหาวีรวัฒน์
นักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาฯฝ่ายประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่พัสดุสาขาวิชาฯ

เศรษฐการ นุชนิยม
นักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาฯฝ่ายบริการสังคม

สนุน โสนนอก
นักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาฯฝ่ายบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ขวัญรักษ์ จันทร์ส่องศรี
นักวิทยาศาสตร์

ชัญญานุช ชอบธรรม
เจ้าหน้าที่บริหาร

คำจันทร์ เลี่ยนเพ็ชร์
เจ้าหน้าที่บริการและสถานที่

วารี คล้ายเชียงราก
เจ้าหน้าที่บริการและสถานที่
 เกี่ยวกับภาควิชา | บุคลากร | หลักสูตร | ผลงาน | กิจกรรม | บริการทางการศึกษา | ติดต่อภาควิชา
Last update : 22 มีนาคม 2560, 17:34 น.